ศรชล.ฝึกอบรมยุวชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น

ศรชล.ฝึกอบรมยุวชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น


วันที่ 20 เม.ย.64 นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง (รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง) และ นาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมยุวชนประมงรุ่นที่ 9 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดระยอง จำนวน 30 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในสถานศึกษาและในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ได้ตระหนักถึงแนวความคิดในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ในการนี้ น.ท.อัครพล เหมนาค จนท.ศูนย์ประสานความมั่นคงจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของชุมชนประมงกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเล” ให้กับ “ยุวประมง” รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts