ชลบุรี ผุดไอเดีย “เปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ใจกลางเมืองชลบุรี”

จังหวัดชลบุรี ผุดไอเดีย “เปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ใจกลางเมืองชลบุรี”

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สรุปได้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงพิจารณาเตรียมแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ใจกลางเมืองชลบุรี บริเวณชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจะใช้อาคารหอพักของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นสถานที่กักตัวและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ใจกลางชุมชน แวดล้อมไปด้วยสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (โรงเรียนชลชาย) ที่มีจำนวนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าสี่พันคน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ที่ต้องมีประชาชนเข้ามาติดต่อใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี บ้านพักธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ซึ่งห่างจากหอพักของศูนย์ฯ ไม่เกิน 4 เมตร จำนวน 3 ชั้น พักอาศัย 12 ครัวเรือน รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อีก 20 ครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวนไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่น โดยไม่ต้องจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนแต่อย่างใด เนื่องสาธารณสุขจังหวัดขอให้มั่นใจในระบบการป้องกันโรคที่ได้มาตรฐานว่าเอาอยู่แน่นอน แต่ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อนมีการจัดตั้งศูนย์หรือรพ.สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ หากพื้นที่ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่สามารถจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามได้ ให้จัดหาพื้นที่สำรองในการจัดตั้ง ร.พ.สนาม ให้ห่างจากชุมชน

รุ่งรัตน์ชลบุรี

Related posts