ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38

ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38


วันนี้ ( 17 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
สำหรับเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 จาก 5 จังหวัด ชายแดนใต้ ทั้ง 25 คน จะพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด และอำเภอบางกรวย แบ่งเป็นครอบครัวอิสลาม 8 ครอบครัว ครอบครัวพุทธ 5 ครอบครัว รวม 13 ครอบครัว ระหว่างวันที่ 10 – 23 เมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน ตลอดระยะเวลา 14 วันที่อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จะได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของครอบครัวพุทธและมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิสัยทัศน์ประสบการณ์ชีวิต และพัฒนาแนวคิดของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคต เยาวชนจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์และจดจำสิ่งที่เป็นประโยชน์เรื่องราวต่างๆ ความเอื้ออาทร ความมีน้ำใจไมตรี กับไปบอกเล่าให้แก่คนในครอบครัว ผู้ปกครองและชุมชนในภาคใต้ด้วย ซึ่งก็จะทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว สมัย นิกูลรัมย์

Related posts