ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ” ปี 2564

 

 

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ” ปี 2564

 

วันที่ 17 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

นายเจริญ รัตนบรรณสกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

 

ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 (รวม 7 วัน) มีการตั้งจุดตรวจหลักในแต่ละอำเภอ จำนวน 24 จุด และด่านชุมชม จำนวน 498 จุดตรวจ/ต่อวัน มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 4,900 คน/วัน ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ ” สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ” ซึ่งมีกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสื่ยง เช่น การบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง (10 รสขม) การจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อป้องปราม ตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควบคู่การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง มาตรการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมอันตรายข้างทางเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเน้นความถี่ของการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร เตรียมความพร้อมในการเดินทาง ให้แก่ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางเสียงตามสาย หอกระจายข่าวและสื่อโชเชียวมีเดียต่างๆ โดยมีผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังนี้

จำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จำนวน 31 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 28 ครั้ง เกินค่าเป้าหมาย 3 ครั้ง คิดเป็น 10%

 

จำนวนผู้บาดเจ็บ(admit) จำนวน 32 คน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปึย้อนหลัง 25 คน เกินค่าเป้าหมาย 7 คน คิดเป็น 28% จำนวนผู้เสียชีวิต 0 ราย (ตายเป็น 0)

 

สถิติแยกเป็นรายอำเภอ อ.เมือง เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง เจ็บ 10 คน อ.วัฒนานคร เกิด 6 ครั้ง เจ็บ 6 คน อ. เขาฉกรรจ์ เกิด 4 ครั้ง เจ็บ 4 คน อ. โคกสูง เกิด 4 ครั้ง เจ็บ 4 คน อ.วังน้ำเย็น เกิด 3 ครั้ง เจ็บ 3 คน อ.วังสมบูรณ์ เกิด 3 ครั้ง เจ็บ 3 คน อ. อรัญประเทศ เกิด 2 ครั้ง เจ็บ 2 คน อ.ตาพระยา ไม่มีอุบัติเหตุ อ.คลองหาด ไม่มีอุบัติเหตุ

 

สาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนรถยนต์ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ เหตุเกิดบนถนนหลางแผ่นดิน

 

ซึ่งต่อจากนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว จะได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาประชุมเพื่อถอดบทเรียนผลจากการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อจะใช้กำหนดมาตรการแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติดหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ที่จะมาถึงในอีก 8 เดือนข้างหน้าต่อไป

 

ท้ายสุด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ฯ ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น มูลนิธิ/สมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ได้ทำงานกันจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

พร้อมกันนั้น ผู้แทนสื่อมวลชนต้องขอขอบคุณผอ.ศูนย์และคณะกรรมการทุกท่านที่ดูแลทุกข์สุขป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 การเสียชีวิตเป็น 0 ทำให้จังหวัดสระแก้ว เกิดมิติใหม่ในรอบ 10 ปี หรือมากกว่า ขอให้ประชาชนร่วมมือ ร่วมใจ และผู้ใช้รถใช้ถนนรักษามาตรฐานอย่างนี้ตลอดไป

 

ภาพ/ข่าว โดย

ภัทรพล มานะสร้าง

ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้

วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิ์

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

Related posts