เชียงราย ยอดผู้ป่วยรวม 123 รายแล้ว ขอปชช.อยู่บ้าน 14 วัน ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัวเองทุกกรณี

เชียงราย ยอดผู้ป่วยรวม 123 รายแล้ว ขอปชช.อยู่บ้าน 14 วัน ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัวเองทุกกรณี

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

วันที่ 17 เม.ย.64 สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.เชียงราย ยังคงได้รับการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วจำนวน 123 ราย แบ่งเป็น อ.เมือง 68 ราย อ.แม่สาย 27 ราย อ.เชียงของ 5 ราย อ.เชียงแสน 4 ราย อ.เทิง 4 ราย อ.แม่ลาว 3 ราย อ.ขุนตาล 2 ราย อ.แม่จัน 2 ราย อ.พญาเม็งราย 2 ราย อ.แม่สรวย 2 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 1 ราย อ.พาน 1 ราย อ.เวียงชัย 1 ราย และ อ.เวียงป่าเป้า 1 ราย ทางด้านสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย โดย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ต่างๆ ทำการตรวจคดกรองเชิงรุก เพื่อตรวจหากลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงสูง อละอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการฉบับที่ 17/2564 กำหนดมาตรการห้ามใช้สถานที่ ห้ามทำกิจกรรมเกินกว่า 50 คน ปิดสถานบริการ กำหนดเวลาและสถานที่ในการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลาในการเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เพื่อให้สอดรับกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้ให้ปิดร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งซุ้มตามริมแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ริมแมน้ำ ลำห้วย อ่างเก็บน้ำ หนองน้ำ น้ำตก

พร้อมทั้งประกาศคณะกรรมการฉบับที่ 53 ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้งที่กลับภูมิลำเนา มาปฏิบัติภารกิจ ข้าราชการที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ให้เฝ้าสงเกตุอาการตนเองอย่างเคร่งครัดอยู่ที่บ้าน สถานที่พัก สถานที่ปฏิบัติภารกิจ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งให้งดเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชน รวมกลุ่มสังสรรค์ และประกาศคณะกรรมการฉบับที่ 54 และ 55 ที่มีเนื้อหาขอความร่วมมือประชาชนทุกคนได้เฝ้าระวังตนเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และให้งดการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นตั้งแต่วันที่ 17-30 เม.ย.64 รวมทั้งงดทำกิจกรรมเสี่ยง เชน ถนนคนเดิน ถนนคนม่วน รวมกลุ่มสังสรรค์ในลักษณะต่างๆ โดยในจังหวัดเชียงรายได้มีการแจ้งงดจัดงานและกิจกรรมต่างๆแล้ว เช่น ถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงราย ถนนคนม่วนของชุมชนสันโค้งน้อย อ.เมืองเชียงราย

//////////////////////

Related posts