ชาวบ้านเฮ! ”นายกใหม่” จัดสรรงบประมาณสร้างถนนลาดยางกว่า 5 โครงการ งบประมาณ 48,715,000 ล้านบาท

ชาวบ้านเฮ! ”นายกใหม่” จัดสรรงบประมาณสร้างถนนลาดยางกว่า 5 โครงการ งบประมาณ 48,715,000 ล้านบาท


“นายกนักพัฒนา” ว่าที่ ร้อยโท ณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ.68-009 สายสามแยกหน้าวัดป่า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 16 บ้านน้ำอ้อมเหนือ ตำบลบ้านโคก งบประมาณ 8,737,000 บาท 2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.68-007 สายบ้านหัวนา-บ้านโนนอิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก งบประมาณ 9,010,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พช.ถ.68-013 สายบ้านโนนจั่น หมูที่ 10 บ้านกงกะยางใต้ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านโคก งบประมาณ 9,720,000 บาท
4. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง พช.ถ.68-002 สายวัดน้ำอ้อม หมู่ที่ 16 โรงสีชุมชน หมู่ที 12 ตำบลบ้านโคก งบประมาณ 9,868,000 บาท
5.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง พช.ถ.68-008 สายบ้านโคกประดิษฐ์ บ้านโนน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก งบประมาณ 9,868,000 และ
6.โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบ้านโคก หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างห้องน้ำแบบ 5 ห้อง จำนวน 3 หลัง งบประมาณ 1,512,000 บาท รวมเงินงบประมาณ 48,715,000 บาท (สี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
นายณฐพงษ์ พรพฤฒิพันธุ์ กล่าวต่ออีกว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน หลังจากประสบปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและขรุขระ จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ไม่ว่าจะเป็นเดินทางมาโรงพยาบาล โรงเรียน หรือการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด นอกจากด้านถนนหนทางแล้ว คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกยังให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเราให้ความสําคัญทุกด้านในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะภัยแล้งเราเน้นการป้องกันดีกว่าแก้ ที่เน้นการเฝ้าระวังและเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ อบต.บ้านโคกยังเตรียมการจัดหาน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงเติมใส่แหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนไว้ตลอด รวมทั้งด้านการป้องกันโรคโควิด 19 เราจับมือกับหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้ความรู้และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันสำหรับประชาชนอยู่ตลอดเวลา
นายณฐพงษ์ พรพฤฒิพันธุ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ด้านการพัฒนาเราให้ความสำคัญในทุกๆด้าน เน้นตอบสนองการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก เช่นการจัดให้มีทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน การจัดให้มีทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการไปมาหาสู่กัน รวมทั้งมีทางสำหรับขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรขึ้นสู่ยุ้งฉาง อีกทั้งจัดให้มีคลองส่งน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่นาในฤดูฝน และการพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็เป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วย
นายศุภเดช คำพุฒ / ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 082-9596593

Related posts