ชุมพร – วัดพรุใหญ่ จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุมพร – วัดพรุใหญ่ จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพรมาเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมกับ นางสาวสมศรี แสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอปะทิว และผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอกราบนมัสการ พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่
นางสาวสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ติฉันในนามของผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดขุมพร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วย การอยู่ร่วมกันของคนหลายกลุ่ม หลายภาษา หลายวัฒนธรรม และ สังคมไทยส่วนใหญ่ก็เป็นสังคมที่เกิดจากสถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว และลักษณะของครอบครัวไทยก็เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ อันประกอบด้วย ญาติผู้ใหญ่ บิดา มารดา ลูก หลาน จึงทำให้เกิดความผูกพัน และปลูกฝังให้ เคารพผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดตาม ประเพณีของทุกปี นับเป็นโอกาสอันดีในการกลับบ้านหรือกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะญาติ ๆ และเพื่อรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นการแสดงออกถึง ความกตัญญู กตเวทิตา ดังนั้น ประเพณีวันสงกรานต์จึงเป็นประเพณีของไทย ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จึงจัดโครงการ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรุใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดั่งนี้ ๑. เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ๒. เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม ให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย ๓. เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม และบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอันดีให้คงไว้ รวมไปถึงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในสถาบันครอบครัวและในชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเด็ก ยาวชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๓๐๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกจากพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน สมควรได้รับการกราบขอบพระคุณและกล่าวขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
พิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ กล่าว กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสาน วัฒนธรรมไทย จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันนี้ “สงกรานต์” เป็นประเพณีสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม โดดเด่น และฝังลึกเข้าไปในชีวิต ของคนไทยมาช้านาน เป็นขนบธรรมเนียมที่มีความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู การแสดงความเคารพ การให้เกียรติโดยใช้น้ำ ซึ่งมีคุณูปการต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด ความบริสุทธิ์ และความเย็นสดชื่นในจิตใจ อันเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่งดงามและทรงคุณค่า เป็นช่วงเวลาแห่งการรักษากายใจและสิ่งแวดล้อม การแสดงความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ และแสดงความปรารถนาดี ความเอื้ออาทรต่อญาติมิตร และแขกผู้มาเยือน นับเป็นประเพณีแห่งการสมานสามัคคีทั้งในครอบครัว และชุมชน สังคมไทยจะเป็นสังคมที่ร่มเย็น และน่าอยู่ต่อไปอีกนาน หากเราฉลอง สงกรานต์ด้วยความเข้าใจ และช่วยกันอนุรักษ์คุณค่าสาระสำคัญ ของประเพณีให้คงอยู่สืบไป ขอกราบขอบพระคุณพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ที่ให้การเอื้อเนื้อด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ขอขอบคุณ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ในครั้งนี้ และขอให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts