คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีคำสั่งปิดสถานบริการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีคำสั่งปิดสถานบริการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ใน จ.นราธิวาส

 

ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน EOC คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมรับฟังผลปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ของ 9 กลุ่มภารกิจ

ในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จึงได้ออกคำสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2145 /2564 ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคฯที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts