ขอนแก่นสั่งปิดสถานบันเทิง 2 แห่ง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอนแก่นสั่งปิดสถานบันเทิง 2 แห่ง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 เม.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ออกประกาศ คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 1555/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ได้ปรากฏมีพนักงานสถานบริการ ตะวันแดง มหาชน ณ ขอนแก่น และร้าน จีสตาร์พาเลซ (ร้านอันเดอร์กราวน์ ขอนแก่น) ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนนี้ ผู้ติดเชื้อหลายรายมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคลายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสียงเพิ่มขึ้น และจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม 41 จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพรโรคที่ จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 โดยให้สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการ แพรโรคไว้เป็นการชั่วคราว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 1 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 และ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 29) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 จึงให้ปิดสถานบริการ ตะวันแดง มหาชน ณ ขอนแก่น และ ร้าน จีสตาร์พาเลซ (ร้านอันเดอร์กราวน์ ขอนแก่น) เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 – 24 เม.ย. 2564

Related posts