ศึกมหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ” บรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานคนในพื้นที่จะนะ 

ศึกมหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ” บรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานคนในพื้นที่จะนะ

พร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 1.45 ล้านบาท ให้กับนักเรียนกว่า 400 คนใน 42 โรงเรียน

11 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีสำหรับการระเบิดศึกกำปั้นในมหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ” ซึ่งถือ

เป็นการสร้างประวัติศาสตร์การแข่งขันชกมวยไทยในระดับประเทศไทยในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดการเป็นอย่างดี ไม่เพียง

แต่การสร้างให้พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักปรากฏแก่สายตาคนไทยทั้งประเทศที่มีโอกาสร่วมกันชมและรับฟัง ผ่านการถ่ายทอดสดทั้งรายการมวยทางช่อง TRUE 4U และ ททบ. 5 และการ live สดผ่านสื่อออนไลน์อีกเป็นจำนวนมาก

ในฐานะที่จะนะเป็นอำเภอหนึ่งที่สามารถสร้างนักมวยที่มีพรสวรรค์และความสามารถระดับประเทศ ยังทำให้

คนไทยทั้งประเทศรู้จักอำเภอจะนะ ในฐานะเมืองที่มีประวัติศาสตร์ การศึกษาและการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง

ของจังหวัดสงขลา รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีภาวะซบเซามาตลอดในช่วงหลายปี

ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ตัวเลขการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดติดลบอย่างหนัก การจัดกิจกรรมนี้ ก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ยังเป็น

การสืบสานมวยไทยมรดกมรดกโลกและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติดที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ลำดับแรกๆ ของพื้นที่ที่ประชาชนใน

ทุกเวทีเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอีกด้วย

การจัดมหกรรมมวยใหญ่ขนาดนี้ ต้องใช้ระยะเวลาการเตรียมการไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งต้องใช้

ความร่วมมือ แรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนให้งานนี้เกิดขึ้นได้จริงตามการ

เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการแข่งขันกีฬามวยที่ดีครั้งหนึ่งให้ได้ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริง

ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คณะผู้จัดฯ พยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้ นั้นคือ การระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่

เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อย่างน้อย

ก็ให้น้องๆ เหล่านั้นได้มีค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนการศึกษาและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่จำเป็นไปใช้บ้าง

พอสมควร ซึ่งมีการเตรียมการระดมคนให้เข้ามาร่วมชมให้ได้จำนวนมากถึง 2 หมื่นคนต่อวัน (ไม่เก็บค่าใช้จ่าย)

มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไป

พร้อมกันด้วยการร่วมกันบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์โดยพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ของโรค

โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการตามเป้าหมาย

ที่กำหนดไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ทุกประการ ทำให้รูปแบบการจัดที่ต้องการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไป

เป็นการจัดมวยตู้และให้ผู้รับชมร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ณ บ้านตนเอง

กระนั้นก็ตาม ยังมีผู้ใหญ่ใจดีจำนวนมากปรารถนาที่ดีและเข้าใจในความตั้งใจทำดีของคณะผู้จัดงานฯ

จึงได้ร่วมกันระดมเงินบริจาคให้เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันไปเมื่อ

คืนวันที่ 9 เมษายน 2564 ก็ได้มีการสนับสนุนเงินบริจาคดังกล่าว ให้กับมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยากเป็นจำนวนถึง

1.45 ล้านบาท ผ่าน นายวิชัย โภชนกิจ ประธานมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคด้วยตนเอง

และจะได้ดำเนินการส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อ

นำไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กว่า 400 คน ใน 42 โรงเรียน

คาดว่าจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาในโอกาสที่โรงเรียนเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อนำความ

ปรารถนาดีส่งมอบต่อให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ

ปรารถนาที่ดีของทุกภาคส่วนที่มีความร่วมมืออย่างดีและสนับสนุนการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับประชาชนใน

อำเภอจะนะ ทั้งเรื่องการสร้างประวัติศาสตร์พื้นที่ให้กับคนในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทั้งยังทำให้เกิดกำลังใจกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นิยมชื่นชอบกีฬามวย การจัดเวทีมวยที่ที่

ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ก่อให้เกิดพลังใจและแรงบันดาลใจในการฝึกฝนและพัฒนาตนเพื่อก้าวเข้าสู่นักมวยอาชีพตามรอย

นักมวยรุ่นพี่ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้มีค่ายมวยที่ลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยถึง 100 ค่าย ไม่นับรวมค่ายมวยที่ไม่ขึ้นทะเบียน

อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการการันตีกีฬามวยกับคนในพื้นที่เป็นของคู่กัน รวมทั้ง ศอ.บต. ต้องการเร่งรัด

ผลักดันนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่าน กิจกรรมมวยและการพัฒนากีฬามวย

ในระยะยาว เชื่อว่ากิจกรรมที่ดี จะเป็นประโยชน์และถูกจริตเยาวชนในพื้นที่เช่น “กีฬามวย” นี้ ทำให้เยาวชน

ใช้เวลาว่างห่างไกลจากยาเสพติตได้ ที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในทุกเวทีก็มีการเสนอประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด

วันนี้ เราได้เงินบริจาคผ่านมูลนิธิธงฟ้าฯ รวมทั้งสิ้นถึง 1.45 ล้านบาท ก็จะนำไปส่งมอบต่อให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดที่สร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้คนเข้าไม่ถึงโอกาสให้ได้จำนวนมากที่สุด

รวมทั้ง ศอ.บต. จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเร่งรัดการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียม

ลดความเหสื่อมล้ำของคน โดยเฉพาะการสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา

เมื่อคนมีความเข้มแข็งและพร้อมต่อการพัฒนาที่สุด ก็เชื่อมั่นว่าโอกาสการพัฒนาใดใดก็ตามที่จะเกิดขึ้น จะเกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด ประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนา มีหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมมือกันทำความต้องการเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงและเราจะเดินหน้าพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Related posts