สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมพร ฉลวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว เป็นผู้มอบในครั้งนี้

*****นายสมพร ฉลวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ ดวงจันคำ นายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

*****นางสาวอารีย์ ดวงจันคำ นายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว กล่าวว่า เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา รูปแบบวิทยาลัย โดยยึดหลักสำคัญในการดำเนินงานคือ”วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ปัจจุบันวิทยาลัยได้จัดการศึกษามาแล้วเป็นเวลาหลายปีการศึกษา มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไปแล้ว จำนวนมากสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนในระดับอนุปริญญา จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

*****นายสมพร ฉลวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว กล่าวว่า สำหรับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวนหลายรุ่น เข้ารับอนุปริญญาบัตร นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆ แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธีประสาทอนุปริญญาแล้ว ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร ในการศึกษาเล่าเรียนจนได้รับอนุปริญญาบัตรตามความมุ่งหวัง ถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนครูอาจารย์ที่ได้ร่วมผลิตกำลังคนคุณภาพ มีความพร้อมทุกมิติ ทั้งศาสตร์ ศิลป์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม เพื่อออกไป เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และบ้านเมือง ให้พึงตระหนักว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษา เป็นบุคคลที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน หมายความว่าเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจ ใช้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ดำรงตนอยู่ในความดี รู้หน้าที่ของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความพอเพียง รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน มีกำลังกาย กำลังใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

***ภาพ ผอ.สมพร ฉลวย /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts