ตราด – อบต.คลองใหญ่ จบลงแล้วการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน

ตราด – อบต.คลองใหญ่ จบลงแล้วการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๓ ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟูตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้ง ที่ ๒๓ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 เมื่อเวลา 20.30น. ณ.สนามกีฬาหมู่บ้านตาหนึก หมู่ 5 ต. คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นายอาภากร เจริญผล นายกองค์บริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๓ พร้อมด้วยนายเสาร์ พรมรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.คลองใหญ่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ และคณะกรรมการชมรมกีฬาฟุตบอลบ้านตาหนึก ชุด ชรบ.ทหารพลานนาวิกโยธินฐานบ้านคลองขุดและประชาชนเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึก คัพครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในเขตพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ มีผู้สนใจการเล่นกีฬาเป็นจํานวนมาก ฉะนั้นแล้วการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งแนว ทาง ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน รักการเล่นกีฬา ฝึกให้เกิดทักษะในการเล่น เพื่อให้รู้กติกาในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อเป็นต้นแบบให้เยาวชนในท้องถิ่นและเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชน ได้ทํากิจกรรมร่วมกันต่อต้านภัยยาเสพติดดังนั้นในการแข็งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตาหนึก คัพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน นําไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และพัฒนาด้านการกีฬาให้ไปสู่กีฬาระดับชาติ ในการแข็งขันกีฬาในครั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 56 ทีม โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รุ่นอายุ 35-40 ปี รุ่นอายุ 45-50 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป ได้ทราบผลการแข่งขันในครั้งนี้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ คือ ทีมคุณคิณ ทีมเด็กดื้อ ทีมปัญชา ทีม ต.พิมพ์สกรีน และทีมชนะเลิศคุณคิณ/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

 

 

Related posts