อุทัยธานี-รองผู้ว่า ร่วมจุดตรวจบริเวณหน้าวัดเวฬุวนาราม ( วัดยาง ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี-รองผู้ว่า ร่วมจุดตรวจบริเวณหน้าวัดเวฬุวนาราม ( วัดยาง ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ จุดตรวจบริเวณหน้าวัดเวฬุวนาราม ( วัดยาง ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) แจกหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ คือ นาย กุลพัทธ์ บุษวะดี ณ จุดตรวจบริเวณหน้าวัดเวฬุวนาราม ( วัดยาง ) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติ รวมจำนวน 15 นาย และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ประชาชนผู้ขับขี่ยานยนต์เข้าจังหวัดอุทัยธานี

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

 

Related posts