พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

 

วันนี้ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประชุมติดตามสถานการณ์ในการแก้ปัญหาการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 560 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้เกิดวาตภัย ด้วยอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ทำให้ราษฎรประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบในพื้นที่ และได้รับความเสียหาย รวม 560 ครัวเรือน ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมืองสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไปด้วยแล้ว

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts