ด่วน สภาวัฒนธรรมอำเภอสบเมย งดการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ด่วน สภาวัฒนธรรมอำเภอสบเมย งดการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-2019) ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในการร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ
นายสถาพร ทองประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศ ของดการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 สภาวัฒนธรรมอำเภอสบเมย ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่เห็นความสำคัญให้การสนับสนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมดำเนินการจัดงานส่งเสริมประเพณีตลอดมา
ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามในประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -2019)ปัจจุบันที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในหลายพื้นที่หลายจังหวัด ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค)จึงขอให้ทุกจังหวัดพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในพื้นที่
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดแม่อ่องสอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/ 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ดังนี้
1. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ NEW Normol โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และสุขภาพ งดเว้นการจัดกิจกรรมเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
2. การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว หลีกเลี่ยงในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ตามขนาดสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตรารางเมตร และการรดน้ำให้มีการเรียงแถวเข้ารดแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตรและสวมใส่หน้ากากทุกคน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
3. การจัดงานสงกรานต์ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง จำกันจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก ได้แก่การจัดกิจกรรมเป็นการรวมกลุ่ม เล่นสาดน้ำหรือเล่นสัมผัสอย่างใกล้ชิด ได้แก่งดปะแป้ง งดเล่นปาร์ตีโฟม
4. งดการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏบัติตามประกาศนี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 และพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
เกียรติยศ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ เรียบเรียง

Related posts