องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย​ในพื้นที่ทั้ง จังหวัด​สงขลา​ ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย​ในพื้นที่ทั้ง จังหวัด​สงขลา​ ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

วันที่​ 9 เม.ย.64 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการ ซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหล แบบบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย​ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทัพเรือภาค ที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 มูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนและอาสาสมัครในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมแผนในครั้งนี้

ปัจจุบันวิวัฒนาการ​ทางพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการผลิตและนำเข้าสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆมาใช้ในประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งในกระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่งสารเคมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกสภาวะ​เหตุการณ์​ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยเฉพาะการผลิตของภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการขนส่งและเคลื่อนย้ายเคมีภัณฑ์ไปยังผู้ประกอบการต่างๆ
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจากการขนส่งและเคลื่อนย้ายที่สำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการและการขนส่ง เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัด ให้มีการซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จากสารเคมีรั่วไหลประจำปี 2564 ซึ่งมีการปฏิบัติการบูรณาการร่วมกันด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ และการประสานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ขณะเดียวกัน ประชาชนก็ต้องให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน

Related posts