อบต.บ่อวิน รับนักเรียน-นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียนตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

อบต.บ่อวิน รับนักเรียน-นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียนตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน


เมื่อเวลา09.30น.วันที่9เม.ย.64 ที่อาคารอเนกประสงค์อบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียน -นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน เพื่อทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาจัดให้มีโครงการ กิจกรรม จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเพิ่มทักษะด้านอาชีพก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว สำหรับในปีนี้ รับนักเรียน-นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

Related posts