นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ครั้งที่ 1/2564 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่143/2564 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2564

นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ครั้งที่ 1/2564 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่143/2564 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2564

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายดก
พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมรับมอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองดังนี้

1.พระครูปริยัติโพธิสุนทร วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการ
2.พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺญาวโร วัดอุดมธานี พระอารามหลวง รองประธานคณะกรรมการ
3.พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส วัดพราหมณี พระอารามหลวง รองประธานคณะกรรมการ
4.พระครูสุวรรณเจติยานุการ วัดช้าง กรรมการ
5.พระครูศีลนันทโสภณ วัดนางรอง กรรมการ
6.พระครูโสภณพรหมรังสี วัดพรหมมหาจุฬามณี กรรมการ
7.พระครูภัทรธรรโมภาส วัดศรีนาวา กรรมการ
8.พระครูประโชติวีราภรณ์ วัดดง กรรมการ
9.พระครูปทุมปริยัตยานุกิจ วัดขุมข้าว กรรมการ
10.พระมหาสมศักดิ์ ยสปาโร วัดอุดมธานีพระอารามหลวง กรรมการและเลขานุการ
11.พระครูวินัยธร กมลเมธ กตปุณโญ วัดขุมข้าว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12.พระปลัด ทะนงศักดิ์ นรินโท วัดดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ต่อมาพระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานการมอบตราตั้งเจ้าอาวาสจึงแต่งตั้งให้

1.พระธงชัย ฉายา ปียธโร อายุ 60 พรรษา 5 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดท่าประดิษฐ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนยก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าประดิษฐ์

2.พระมหาณัฎฐ์ฐากร ฉายา มหาคุโณ อายุ 72 พรรษา 8 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.3 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนยก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนินหินแร่

3.พระธวัช ฉายา กนฺตธมฺโม อายุ 50 พรรษา 12 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ประโยค 1-2 วัดบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางหอย

ต่อมาได้เข้าประชุมตามวาระของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์อันประกอบด้วย งานด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และยกเลิกคำสั่งเดิมที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา22(2)แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคระสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ข้อ 15 (1),(2) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts