นายอำเภอบางปะกงเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือ

นายอำเภอบางปะกงเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด (เปลี่ยนวัตถุประสงค์) ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี นายธีรวีร์ ปาติปา ตัวแทนบริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด กล่าวรายงานว่าบริษัทฯตั้งอยู่เลขที่ 54-55 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 13/2546 ประเภทท่าเรือท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส เพื่อประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร โดยรับซื้อข้าวสารมาแล้วผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและส่งข้าวสารบรรจุกระสอบส่งลงเรือบรรทุกสินค้านำส่งเกาะสีชัง และส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ได้ขยายตัวเป็นอย่างมากจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวสารอันดับ 1 ของประเทศ มีขนาดพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม 2,548 ตารางเมตร ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 ท่า คลังสินค้า จำนวน 4 โกดัง แบ่งเป็นคลังเก็บข้าวสาร 2 โกดังและคลังปรับปรุงคุณภาพข้าว 2 โกดัง
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการให้บริการท่าเทียบเรือ รวมถึงให้รับทราบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านการชี้แจงขอบเขตการศึกษาทั้งกระบวนการ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 นี้ จะต้องนำไปใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า EIA
ของโครงการให้ครบถ้วนต่อไป
​ในการจัดประชุมวันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 180 คน โดยประกอบด้วยกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ในรัศมี 5 กิโลเมตร ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา เขตอำเภอบางปะกง และอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้แทนสถาบัน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ และสื่อมวลชนในแขนงต่าง ๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts