ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเครือข่าย เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน โคราชไมซ์ มั่นใจ ด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิต PM2.5

ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเครือข่าย เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน โคราชไมซ์ มั่นใจ ด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิต PM2.5

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 8 เมษายน ที่ห้องนกยูง รร.เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ,นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 , ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา (NCEP) และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดงาน “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน KORAT MICE มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” อาหารปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิต PM2.5 โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานศึกษา เข้าร่วมกว่า 200 คน เป็นการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งผู้ประกอบการในระบบนิเวศน์ไมซ์ การจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนท์ เทศกาล ไปจนถึงกิจกรรมรองรับการเดินทางการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ตลาด โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง และธุรกิจต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของสถานประกอบการและกิจการอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง กลไกกำกับดูแลแบบบูรณาการ เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐาน เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดงาน ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยสถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ที่พัก และการท่องเที่ยวทุกแห่งในจังหวัดต้องประเมินตนเองเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และ มาตรฐาน Thai Stop COVID Plus

นายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ เกิดภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่นและภาคเอกชน จับมือกันร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล ระหว่างมิติสาธารณสุขกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดทางภาคอีสาน ที่ใหญ่ที่สุดของไทย เป็นเมืองที่น่าสนใจ ในด้านธุรกิจการจัดประชุม และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งมีความเหมาะกับการเป็นเมืองไมซ์
เมืองไมซ์ หรือ MICE City เป็นเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ใน 4 กิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ MEETINGS การประชุม โดยอาจจัดประชุมระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ INCENTIVES TRAVEL การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เช่น งานเลี้ยง กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงกิจกรรม CSR ซึ่งมีการกำหนดที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยว วางแผนกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน CONVENTIONS การประชุมขนาดใหญ่ใช้เวลาหลายวันและมีผู้เข้าร่วมหลายร้อยหรือหลายพันคนจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดของสมาคมในระดับนานาชาติ และ EXHIBITIONS เป็นงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ รวมไปถึงงาน Trade Show, Trade Fair, Trade Expo และงาน Mega Event
อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา

Related posts