ร้อยเอ็ด/… ชุมชนสร้างความมั่นคงด้านน้ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งที่.ชุมชนบ้านวังยาว ต.พลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
ชุมชนสร้างความมั่นคงด้านน้ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งที่.ชุมชนบ้านวังยาว ต.พลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด


8 เมษายน 2564: บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. บริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านวังยาว ม.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด. สามารถบริหารจัดการน้ำจากลำน้ำชีได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง โดยชุมชนนำข้อมูล/แผนผัง/แหล่งน้ำในพื้นที่ไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหา.
จากสภาพพื้นที่ของชุมชนบ้านวังยาว ม.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำชีทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน สร้างความ เสียหายกับพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว ส่วนในฤดูแล้งช่วงกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ประสบภาวะน้ำแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพราะแหล่งน้ำจัดเก็บน้ำไม่ได้เต็มที่ ประกอบกับขาดการเชื่อมโยงแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่แต่ละแห่ง ทำให้เกษตรกรโดยรอบ 4 หมู่บ้าน 240 ครัวเรือน ในพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ขาดแคลนน้ำทำเกษตรกรรม
ชาวบ้านพบปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ ว่า ปริมาณน้ำฝนเพียงพอ(น้ำท่วม) แต่(กุดชีเฒ่าแก้มลิงธรรมชาติ)แหล่งกักเก็บน้ำไม่เก็บน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ.ในพื้นที่ขาดการเชื่อมโยงเพิ่อสำรองน้ำ-ระบายน้ำ ทำให้ประสบปัญหาน้ำแล้ง ชุมชนจึงดำเนินงานสำรวจตนเอง เก็บข้อมูล จัดทำแผน ผังน้ำ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง
บรรเทาน้ำท่วมโดยการสร้างฝายทดน้ำพร้อมประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมมวลน้ำ ที่กุดชีเฒ่า(แก้มลิงธรรมชาติ) เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งในฤดูน้ำหลากในลำน้ำชี โดย สสน. ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษ์แหล่งน้ำพื้นที่ ให้ชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตัวเอง
นายเมโทร เปี่ยมทิพย์มนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ อาวุโสส่วนงานการเงิน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อินทัช มีเป้าหมายที่ จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้นด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts