โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ มอบวุฒิบัตรเด็กชั้นอนุบาลจุดประกายทางการศึกษา

โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ มอบวุฒิบัตรเด็กชั้นอนุบาลจุดประกายทางการศึกษา

วันนี้ 8 เม.ย.64 นาง ศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับอนุบาล 3 ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจาย์ ผู้ปกครอง ตลอดจน นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 103 คน เข้าร่วมรับวุฒิบัตรจบการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2546 ว่าด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เติบโตมีพัฒนาการด้านสมดุลเหมาะกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ การจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกฝน กระบวนการคิด และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ทุกเวลา มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู กับผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสัตหีบ

นาง ศุภภาณี คลังเงิน กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลให้มาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามกระทรวงศึกษากำหนด เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต มีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต นักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรในวันนี้ จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรียนระดับปฐมศึกษาปีที่ 1 เปลี่ยนสถานที่เรียน เปลี่ยนห้องเรียนใหม่ จึงขอให้นักเรียนพึงระลึกไว้เสมอว่า หน้าที่สำคัญของพวกเราคือ การเรียนให้เต็มกำลังความสามารถ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อ่อนน้อมถ่อมตน ทำตัวให้เป็นเด็กดีของพ่อ คุณแม่ เป็นศิษย์ที่น่ารักของครู เพื่อจะได้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

Related posts