จังหวัดนนทบุรีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2564

จังหวัดนนทบุรีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2564

       วันที่( 8 เมษายน 2564 ) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมในพิธีเปิด

โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ได้บูรณาการทำงานร่วมกันจัดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่กำหนดให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศสงกรานต์ พ.ศ.2564 และใช้ศาลาจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน

ซึ่งช่วงทีมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนมีจำนวนมากในช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และประชาชน ร่วมรณรงค์ และร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรก โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ บนเส้นทาง สายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน หมู่บ้าน รวมไปถึงผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม. และ อปพร. ซึ่งต้องร่วมมือเอาใจใส่ สอดส่องดูแลลูกบ้าน ผู้สัญจรไป-มา ลูกหลาน และญาติพี่น้อง ถ้าเมาให้ยึดรถจักรยานยนต์และกุญแจไว้ไม่ให้ออกจากบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนที่ปลอดภัย เน้นจอดพักผ่อนระหว่างเดินทาง

อีกทั้ง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการ โดยเน้นหนักในการควบคุมความเร็ว และเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะพร้อมให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 

Related posts