สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินสด 2 ล้านบาท สนับสนุนการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำแก้ปัญหาช้างป่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินสด 2 ล้านบาท สนับสนุนการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำแก้ปัญหาช้างป่า

ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเช็คเงินสด 2 ล้านบาท ให้กับจังหวัดจันทบุรีเพื่อดำเนินการสนับสนุนการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำจิตมารี อำเภอสอยดาว แก้ปัญหาช้างป่า ลดผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่า สร้างความชุ่มชื้น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts