จังหวัดลำพูน จัดประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน สู่การพัฒนาและแก้ไขในระดับพื้นที่ร่วมกัน 

จังหวัดลำพูน จัดประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน สู่การพัฒนาและแก้ไขในระดับพื้นที่ร่วมกัน

 

วันนี้ (8 เมษายน 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขในระดับพื้นที่ร่วมกัน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นในการหารือ ได้แก่ แนวทางการใช้สถานที่กักตัวในแบบ Factory Quarantime เพื่อใช้พื้นที่ภายในสถานประกอบการหรือโรงงานในการจัดทำเป็นสถานที่พัก สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 แนวโน้มคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน รายงานผลความคืบหน้าการวางแผนและจัดวางผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ และชุมชรทาสบเส้า ผลการพิจารณาข้อเสนอให้แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มไทย จำกัด เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด และการปรับปรุงคณะทำงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ต่อไป

……………………………………………..

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

8 เมษายน 2564

 

Related posts