สระแก้ว-การจัดงานภาพแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

สระแก้ว-การจัดงานภาพแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

*****เช้าวันนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม”ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีที่โดยมี นายวิชัย บรรณสาร นายก อบต.ห้วยโจด นายพัชรพงษ์ สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)นำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

*****นายวิชัย บรรณสาร นายก อบต.ห้วยโจด กล่าวว่า ในนามของผู้ร่วมสนับสนุน ผู้ร่วมจัดนิทรรศการ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมทางวิชาการภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2563” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ในวันนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆภายในงานได้จัดนิทรรศการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับปฐมวัย มีการแบ่งฐาน การเรียนรู้ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และได้รับความอนุเคราะห์จาก 8 หน่วยงาน มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงาน และผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะดำเนินงาน ทุกฝ่าย จนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

 

*****นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจริงจัง การจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกในทางที่ดีดังการจัดกิจกรรม “มหกรรมทางวิชาการภาพแห่งความสำเร็จ” ครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ละลึกให้กับผู้ร่วมงานและมีแสดงของเด็กเรียนอนุบาลผู้ปกครองมอบพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในครั้งนี้

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts