อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีบรรยายเรื่อง กระบวนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคบ่าย นายทนง ตะภา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงาน ภาค ๗ บรรยาย เรื่องความเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติสู่การปฏิบัติในพื้นที่บรรยาย และเรื่องการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๘ เมบายน ๒๕๖๔ เสนอแนะ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เวลา ๑๑.๐๐ น.ศึกษาโครงการที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีส่วนราชการ (จังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี) ประชาคม/ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ ๑๐๐ คน

ขอขอบคุณ​ภาพ
คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์
นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

ข่าว​ กรรณิการ์​ บุญ​หลง
ผู้​สื่อข่าว​

 

 

Related posts