จังหวัดลําพนู บูรณาการร่วมด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “เสน่ห์สีสันแห่งลําพนู ”

จังหวัดลําพนู บูรณาการร่วมด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “เสน่ห์สีสันแห่งลําพนู ”


จังหวัดลําพูน โดยสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลําพูน ดําเนินการจัดกิจกรรม “เสน่ห์สีสีนแห่งลําพูน” ร่วมกับ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําพูน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําพูน เทศบาลเมือง ลําพูน และเทศบาลตําบลเวียงยอง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับองค์ภาครัฐและเอกชน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดลําพูน ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทําให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ ระดับประเทศ และประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) ทําให้ประเทศไทยอยู่ในวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะรายได้ของผู้ประกอบการในท้องถิ่นชุมชนซึ่งเป็น กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่อยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิ ปัญญาของคนพื้นที่จะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมไปถึงการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิด การค้าเชิงพาณิชย์ อันจะทําให้เกิดรายได้ ความมั่นคงในชีวิต วิถีชุมชนยั่งยืน
ทั้งนี้การจัดงาน “เสน่ห์สีสันแห่งลําพูน” ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม
1. กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งผ้าเมืองลําพูน ภายในงานพบกัน นิทรรศการมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาผืนผ้าทอแห่งลําพูน บูธจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แห่งผืนผ้า แฟชั่นโชว์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตวิถี แห่งภูมิปัญญาการทอผ้า การประกวดธิดาผ้าทอลําพูน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ ชุมชนและผ้าไหมยกดอกลําพูน โดยจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลําพูน
2. กิจกรรมเสน่ห์สีสันเกษตรพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองลําพูน ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับ นวัตกรรมทางการเกษตร การประชาสัมพันธ์ และการจัดจําหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดลําพูน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยของจังหวัดลําพูน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลําพูน

3. กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตลําพูน ภายในงานพบกับ นิทรรศการภูมิปัญญาแห่ง วัฒนธรรมพันธุ์ การจําลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชาติพันธุ์ เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน พร้อมฟังบทเพลงจากศิลปินชาติพันธุ์ การประกวดทําอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ การประกวดธิดาชาติพันธุ์ลําพูน การจัดจําหน่าย สินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน การประกวดหนุ่มหล่อชาติพันธุ์ลําพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่ม ชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จัดขึ้นจํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 5 – 6 มิถุนายน และครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณข่วงพันปีเมืองลําพูน
นอกจากภายในงาน “เสน่ห์สีสันแห่งลําพูน” ยังมีทั้งผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์เด่น ผลผลิตของจังหวัดลําพูน สินค้าขึ้นชื่อ จากผู้ประกอบการภายในจังหวัดลําพูน พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดลําพูนตลอดการจัดงาน และยังมีกิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัล ของที่ระลึก อื่นๆ อีกมากมายแล้ว โดยทางจังหวัดลําพูนได้วางแผนมาตรการป้องกันโรค โควิด 19 ยังถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเน้นย้ําทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน โดยทางผู้จัดงานยังคํานึงถึงการเว้นระยะห่างไม่ เบียดเสียดหรือแออัด กําหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกช่องทางการเข้าออก จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทํา ความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่จัดงานรวมทั้งพื้นที่โดยรอบ และสําหรับกรณีผู้เข้าร่วมงาน มีมาตรการให้สวมหน้ากากรวมทั้ง ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธด้วย การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลําพูน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
…………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts