ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อวิน ครั้งที่ 3 /2564 เพื่อร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคโควิด-19

ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อวิน ครั้งที่ 3 /2564 เพื่อร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคโควิด-19


เมื่อเวลา09.30น.(7เม.ย.) ที่อาคารเอนกประสงค์อบต.บ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธานในการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อวิน โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ และอนุกรรมการชุดต่างๆครั้งที่ 3 /2564 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการ และบริหารจัดการกองทุนฯ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินอุดหนุนโครงการ ให้กับองค์กรภาคประชาชน หน่วยบริการสาธารณสุข เป็นต้น และร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคโควิด-19 รวมถึงการดูแลสุขอนามัย การพิจารณาและการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สรุปผลการประชุม นำทุกโครงการที่เสนอเข้าที่ประชุมไปปรับเปลี่ยนให้มีความรัดกุม และถูกต้องตามระเบียบมากยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก อบต.บ่อวินและ นายยงยุทธ วังภูงา ปลัดอบต.บ่อวิน เข้าร่วมประชุมด้วย

Related posts