จันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร และ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร และ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คำขวัญ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

 วันนี้ ( 7 เม.ย.64 ) ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เยาวชน นักเรียน ประชาชน ข้าราชการ จำนวนมากได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร และ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คำขวัญ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน และมอบนโยบาย พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ และชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีถือได้ว่ามีผู้เสียชีวิตสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศ เฉลี่ยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่น้อยกว่า 250 รายต่อปี จันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น วาระจังหวัด ซึ่งมีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี มีข้อสั่งการและนโยบายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ จะต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการให้ความรู้ / ประชาสัมพันธ์ ด้านระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและด้านการติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจรวันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนักแก่ ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตสูงสุด ประกอบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆมีเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ รัฐบาลได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเข้มข้นของเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน ภายใต้มาตรการโควิด 19 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts