โรงเรียนเมืองนครราชสีมาจัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563 ยิ่งใหญ่ประทับใจผู้ปกครองและนักเรียน

โรงเรียนเมืองนครราชสีมาจัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563 ยิ่งใหญ่ประทับใจผู้ปกครองและนักเรียน

ที่ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 6 เมษายน 2564 ดร.มานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563 จำนวน 299 คน โดยในงานจะประกอบไปด้วย พิธีขบวนเชิญธงโรงเรียนนำนักเรียนเข้าสู่พิธีจัดงาน มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุดของโรงเรียน และห้องเรียน มอบเกียรติบัตรเด็กดีในดวงใจ พิธีกราบอำลาสถาบัน รับชมมัลติวิชั่น ภาพความประทับใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 นักเรียนร่วมร้องเพลงมาร์โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ต่างประทับใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.มานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้นักเรียนทุกคนระลึกเสมอว่า นักเรียนเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วมีวิชา ความรู้และพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ของครอบครัว ของ

ประเทศชาติแต่การที่จะประสบความสำเร็จแค่ไหนเพียงไรแล้ว นักเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองต่อประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา มีความอดทน และรับผิดชอบ ขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกคนที่เห็นความสำคัญของบุตรหลานของท่าน สุดท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ ผู้มาร่วมงานและผู้มีเกียรติทุกท่าน มีความสุขกายและใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุกประการ

 

          ประวัติโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 310 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เดิมมีพื้นที่เกือบ 30 ไร่ถูกตัดแบ่งบางส่วน ก่อสร้างถนนมิตรภาพ และถนนประปาเหลือพื้นที่ในปัจจุบันเพียง 14 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวาก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2496 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ และล่าสุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 กำหนดไว้ว่าโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 137 คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 1829 คน โดดเด่นด้านวิชาการทุกด้าน เช่น สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนคือ วงโยธวาทิตโลก และห้องเรียนโครงการพิเศษอังกฤษเข้ม IEP ที่มีผู้เรียนจบออกไปแล้ว สามารถสอบชิงทุนและติดห้องเรียนพิเศษในระดับต้นๆของจังหวัดนครราชสีมา ห้องปกติที่มีนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้ทุกคน ปัจจุบันมี ดร.มานะ ครุธาโรจน์ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ.4) ระดับ 9 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

อำนาจ ธนภูมิ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

 

Related posts