เปิดบ้านวิชาการ Open House วิชาการก้าวไกล ทักษะชีวิตสดใส มั่นใจโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

เปิดบ้านวิชาการ Open House วิชาการก้าวไกล ทักษะชีวิตสดใส มั่นใจโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

ที่ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 6 เมษายน 2564 ดร.ปราโมทย์ แสงกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ Open House วิชาการก้าวไกล ทักษะชีวิตสดใส มั่นใจโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมี ดร.มานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนให้การตอนรับ

     ดร.ปราโมทย์ แสงกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมรับชมกิจกรรมการแสดงบนเวที เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและความสามารถของนักเรียน เช่น บูธที่1 กลุ่มปฐมวัย บูธที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บูธที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการพิเศษ MSC บูธที่4 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ บูธที่5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูธที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บูธที่7 การศึกษาพิเศษ “คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก”

ดร.มานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เด็ก ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้นปี และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจ มีผลงานโดดเด่น ในการประกวดโครงงาน และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน ได้พัฒนาต่อยอดไปแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป อีกทั้งยังสร้างสรรค์สังคม เพื่อตอบสนองนโยบายในการยกระดับคุณภาพของการศึกษาทั้งระดับเขตและระดับชาติ

      โรงเรียนนครราชสีมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้าน ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ จากผลผลิตที่ผ่านมา ศิษย์เก่า ล้วนประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้นำของสังคมจึงไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนและให้ความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า ทั้งในอดีตและปัจจุบันส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน

อำนาจ ธนภูมิ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

 

Related posts