รอง เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงความคืบหน้าของ”เมืองต้นแบบที่ 4” ความเหมือนและความต่างจาก “eeC” และ “sec “อย่างไร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

รอง เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงความคืบหน้าของ”เมืองต้นแบบที่ 4” ความเหมือนและความต่างจาก “eeC” และ “sec “อย่างไร

นายบดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ “เมืองต้นแบบที่ 4 “ ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ว่า เมืองต้นแบบที่ 4 เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต ว่าในแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในโครงการ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐ คือการสร้างโอกาสในพื้นที่ สิ่งสำคัญคือเรื่องการสร้างงาน เพื่อให้เยาวชน และคนรุ่นที่จะเรียนจบการศึกษา และผู้ที่จบมาแล้วแต่ยังว่างงาน สามารถมีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้คนในท้องถิ่น ไม่ละทิ้งบ้านเกิด และเป็นกำลังหลักในการเป็นเสาหลักของครอบครัว และการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน

สำหรับโครงการ “เมืองต้นแบบที่ 4 “ที่ อ.จะนะ มีเอกชนให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนเพราะมีการถือครองที่ดินก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเอกชนก็ยื่นโครงการเข้ามาให้รัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะเห็นชอบ แต่ก็ยังต้องมีขั้นตอนมากมาย กว่าที่จะสำเร็จลุล่วง เช่นการขออนุญาตเรื่องเปลี่ยนผังเมือง เพื่อประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการเองไม่ได้ ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และรอบด้าน แม้แต่ในเรื่องการสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ถึงโครงการดังกล่าว ก็ต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป

แต่…อย่างไรก็ตามในส่วนของโครงการ”เมืองต้นแบบ ที่ 4 “ ที่ อ.จะนะ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะนะ เป็นกรอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล และจากเอกชนว่า จะไม่มีอุตสาหกรรมหนัก เช่น ปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมเหล็ก แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ ที่เป็นเมืองแห่งอนาคต เป็นเมืองน่าอยู่ มีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา อีเลคโทรนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่ง ศอ.บต. ได้มีการ ประสานงานกับ เอกชนผู้มาลงทุน รวมถึงสถาบันการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับฝีมือ แรงงาน และ ทักษะ ของคนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับ อุตสาหกรรม จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีการพัฒนาที่ชื่อว่า” eec”ส่วนภาคใต้แบ่งเป็น 2 ส่วน เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ “sec” แต่ “sec” เป็นโครงการของการพัฒนาภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ที่ไม่เกี่ยวกับ การพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หรือ “sbec” ซึ่งในพื้นที่นี้ จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อ.สุไหงโก-ลก อ.หนองจิก อ.เบตง และ อ.จะนะ

 

แนวคิดของ “sbec” นั้น มีความเหมือนและต่างกับ “eec” เพราะ “eec” มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลาย แต่ “ sbec “ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทันสมัย ที่ต้องมีการสร้างที่ อ.จะนะ เพราะจะต้องมีการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ เป็นท่าเรือฝั่งอ่าวไทย ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และการส่งออกของประเทศ ซึ่งขณะนี้ “พณ”ท่าน นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการนี้ ขับเคลื่อนโครงการต่อไป ในกรอบของ กฎหมาย โดย ศอ.บต. จะเป็น ส่วนในการ สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เข้ามา ขับเคลื่อน โครงการนี้ ให้สามารถ เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม รอง เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวท้ายสุด

 

Related posts