อุทัยธานี- ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันจักรี ณ วัดหนองขุย

อุทัยธานี- ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันจักรี ณ วัดหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.ณ วัดหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหน่วยข้าราชการ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ณ วัดหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รวมประชาชนจำนวน 259 คน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ส่วนบรรยากาศภายในงาน ชาวจิตอาสา ร่ววบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสวยงาม ซึ่ง เป็นการรวมพลังของคนในชาติด้วยความเสียสละตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆรวมทั้งเป็นการสร้างความรักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ในหมู่คณะ จากการร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนด้วยความเสียสละเช่นนี้ถือเป็นการกระทำความดีอย่างหนึ่งด้วยหัวใจซึ่งเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามรวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่สร้างความสะอาดเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง

 

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

 

 

Related posts