อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day จังหวัดสตูล สนับสนุนองค์ความรู้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day จังหวัดสตูล สนับสนุนองค์ความรู้

เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

5 เมษายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ย ระบบเกษตรอัจฉริยะ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (การแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากกะลามะพร้าว) องค์ความรู้เรื่องข้าว และการจัดการศัตรูข้าว นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และ Young Smart Farmer อีกด้วย 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

Related posts