อธิบดีกรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัวลงพื้นที่มอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมโครงการ Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด 19

อธิบดีกรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัวลงพื้นที่มอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมโครงการ Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด 19

*****************************

วานนี้4 เมษายน 2564 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ (นางจินตนา จันทร์บำรุง) อธิบดีกรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมโครงการ Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานของกระทรวง พม. สร้างองค์ความรู้ทางการตลาดออนไลน์ แก้ไขปัญหาด้านการตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน พัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน โดยมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ในการนี้ท่านประธานในพิธีฯ ได้ เยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ สินค้า และให้กำลังใจกลุ่มฝึกอาชีพชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมดอยเชียงดาว ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหว้ดเชียงใหม่

…………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts