ตราด/ การฝึกอบรม SMART HERO เยาวชน จากศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองสํานักงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก 3 รุ่นที่ ๔

ตราด/ การฝึกอบรม SMART HERO เยาวชน จากศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองสํานักงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก 3 รุ่นที่ ๔

ณ.หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ผู้สื่อข่าว วิเชียร ม่วงสี วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม SMART HERO เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จํานวน 20 คน จากศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองสํานักงานรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 รุ่นที่ 4 โดยมี เรือโท นิคม ฉายาชวลิต หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 กล่าวรายงานการฝึกอบรมฌครงการฯ พระไชยยา ปิยธัมโม จากวัดคลองจาก นางสาวรัตนกุล ตาเม่น พัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่ สภ.คลองใหญ่ และคณะครูอาจารย์นักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทีมวิทยากรชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกียรติกับพิษภัยยาเสพติดที่สามารถให้การสนับสนุนภาครัฐได้หรือแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆได้ จากภัยคุกคามต้านยาเสตติด ดังนั้นทาง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ได้เร่งเห็นความสําคัญของเยาวชน จึงได้จัดไห้มีการฝึกอบรมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างมาเป็นประโยชน์โดยใช้เวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts