ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล.ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.2564

ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล.ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.2564

วันที่ 5 เม.ย.64 ที่โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออทภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้

บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประกอบด้วย ธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายอธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ในวันนี้ มีสาระสำคัญ คือ การสรุปสถานการณ์ ด้านความมั่นคงทางทะเล ที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) และส่งผลกระทบด้านความมั่นคงซึ่ง ศรชล. ได้ดำเนินการเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ทั้ง ศรชล.ภาคต่าง ๆ ศรชล.จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัดของ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ตามแนวเขตทางทะเล พื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน การรายงานผลการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด

กฎหมาย ทั้งกรณีคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ศรชล.ภาค 2 จะสามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันที่ 18

เมษายน 2564 นี้ รวมถึงการรายงาน

สถานการณ์ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อยกระดับ ศรชล. ในการเป็น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

(มวก.ศรชล.ภาค)/การแต่งตั้งคณะ

กรรมการประชาสัมพันธ์และสร้าง

ความตระหนักรู้ของ ศรชล. เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. โดยกำหนดสถานการณ์การฝึก 2 หัวข้อ

การฝึก ได้แก่ การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid -19 การฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในเวลา 11.00 น. ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณหาดไม้ขาว ประกอบด้วย การฝึกสาธิต

การปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid – 19

และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 

Related posts