อุทัยธานี-การสร้างวิทยากรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาคเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

อุทัยธานี-การสร้างวิทยากรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาคเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 4 เม.ย.64 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษณ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม การสร้างวิทยากรฝึกอบรม เพื่อสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 พร้อม นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (wcs) ประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีวิทยากร กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (wcs) และ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม จำนวน 35 คน

โดยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART Patrol System)ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพด้านงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เริ่มนำระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้เป็นครั้งแรก ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในปีพ.ศ 2549 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการลาดตระเวนให้สามารถติดตามตรวจสอบได้และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆทั่วประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรการ การลาดตระเวนเชิง คุณภาพ(SMART Patron Monitoring Center)และร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(wcs) ประเทศไทยจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัดกรมอุทยานฯ ซึ่งมีความสามารถในงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยากรครูฝึกการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำชุดลาดตระเวนและยุทธวิธีในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จำนวน 1 รุ่นในปีพ.ศ. 2562 และหลักสูตรการสร้างวิทยากรครูฝึกระบบฐานข้อมูล Smart เพื่องานลาดตระเวนเชิงคุณภาพจำนวน 2 รุ่น ในปี พ.ศ.2562 และ ปีพ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางบก ในหัวข้อการพัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol มาใช้ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจนปัจจุบันมีพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างจริงจังจำนวนทั้งสิ้น 213 แห่ง ภายหลังจากจบการฝึกอบรมหลักสูตรคณะวิทยากรครูฝึกได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามโดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่สังกัดในหน่วยของกรมอุทยานฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกรมอุทยานฯได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวไปจำนวนทั้งสิ้น 40 ครั้ง และในปีงบประมาณ 2564 กรมอุทยานฯยังคงมีแผนการจัดทำโครงการฝึกอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วประเทศ

ส่วนบรรยากาศภายในสนามฝึกปฏิบัติ ได้มีการวางแผนการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ การเข้าตรวจค้นและจับกุม และมีการมอบกระเป๋าเป้ไว้สำหรับเดินทางในป่าอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019

 

Related posts