สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับวิชาชีพ Up-New & Re -Skill

สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับวิชาชีพ Up-New & Re -Skill 💗🤔😷🤔💗

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา NMPC-ONE TEAM โดย นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การจัดทำมุ้งลวด ให้กับกำลังพลของโรงพยาบาลฯ และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.รศ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่2 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 75 ชม. (การทำมุ้งลวด) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ให้มีความรู้ในการแก้ไขปัญหา การซ่อมแซมมุ้งลวดที่ชำรุด ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64 โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 นาย ณ ห้องประชุม พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา

Related posts