สระแก้ว/จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า “ สีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว ๒๕๖๔”

สระแก้ว/จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า “ สีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว ๒๕๖๔”


*****สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ชวนเที่ยวงาน “สีสัน การค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564”ระหว่าง วันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายวินัย โตเจริญ นายอำเภออรัญประเทศ พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการ ภายใน งานพบกับ สินค้าเด่นสินค้าดีของจังหวัดสระแก้ว
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พาณิชย์จังหวัดสระแก้วกล่าวรายงานว่า ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตร OTOP SMEs มาให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจ กว่า 100 ร้านค้าพลาดไม่ได้กับกิจกรรมช็อปลุ้นโชคทองและของ รางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย สุดฟิน!!ไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน 2 เมษายน เบลเลลาณี ข้าวทิพย์ธิดาดิน 3 เมษายน อาเมนเดอะสตาร์ ลำยองหนองหินห่าว 4 เมษายน บิว อาร์สยาม เปาวลีย์ พรพิมล 5 เมษายน ผู้พันเบิร์ด ผู้พันต๊อด เต๋า ภูศิลป์ 6 เมษายน แบงค์ เส้นเล็ก แซก ชุมแพ อย่าลืม 2 – 6 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลได้กำหนด นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZs) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการนําประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง บริเวณ ชายแดน ตามลำดับความสำคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษ จำนวน ๑๐ จังหวัด แบ่งเป็น ๒ ระยะ โดยจังหวัดสระแก้วได้รับการดำเนินการในระยะที่ ๑ ประกอบด้วย ๕ เขต ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจโดย กําหนดให้มี การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จากข้อมูลการค้าชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว พบว่ามีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมูลค่าการค้าชายแดน ๘๘,๓๙๓.๑๙ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมูลค่าการค้าชายแดน ๑๐๓, ๔๙๑.๔๗ ล้านบาท ซึ่งมูลค่าค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๐๘ ซึ่งเป็นตัวเลขการ เจริญเติบโตที่เห็นได้อย่างชัดเจน และภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นโอกาสของจังหวัดสระแก้ว ที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมการขนส่ง และด้านโครงสร้างพื้นฐานดังนั้น รัฐบาลจึงใหความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสระแก้ว จากโครงการต่างๆ ที่เป็นนโยบายของภูมิภาค ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ และจุดเน้นของจังหวัดสระแก้วที่กำหนด ให้จังหวัดสระแก้วเป็น ประตูสู่อินโดจีน จึงนับว่าเป็นโอกาสของจังหวัดสระแก้วที่จะได้รับการพัฒนาในอนาคตอีกหลายด้านเช่น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงสำหรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า เป็นต้น
*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในการค้าชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ในอัตราร้อยละ 17.08 ซึ่งเป็นตัวเลขการเจริญเติบโตที่เห็นได้อย่างชัดเจน และภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญในระดับรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น จึงขอให้ทุกท่านได้ใช้เวทีการจัดงานนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมั่นว่าการจัดงาน งานจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า “ สีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564” ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
***ภาพ/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts