มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือเทศบาลเมืองนราธิวาส และภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือเทศบาลเมืองนราธิวาส และภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU


ขับเคลื่อนให้ตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่
วันนี้ (2 เม.ย. 64) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดน้ำยะกัง (ขนม100 ปี) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีนางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย นายอดุล บินยูโซะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางสาวสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นางสาวแมะอานิง สะอะ ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส นายราเชนทร์ เงาะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี) นายอาเรส หะยีนาแว ประธานกลุ่มตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี ) และมีผู้ประกอบการตลาดน้ำยะกังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี จังหวัดนราธิวาส
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาให้ตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี) เป็นเขตปลอดบุหรี่ ลดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำกัดพื้นที่การสูบบุหรี่ตามกฎหมาย เพิ่มพื้นที่ไร้ควันแก่นักท่องเที่ยวและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน คือ ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ เพื่อให้ตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ อย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาให้ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปีเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง และให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ในทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขยายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts