สระแก้วเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ตามมาตรการของ ศบค.

สระแก้วเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ตามมาตรการของ ศบค.

*****วันที่ 1 เมษายน 2564ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมบูรพาชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วครั้งที่ 21/256 พร้อมด้วยนายณัฏฐชัยนำ พูลสุขสันต์ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุม โดยมีประเด็นที่สำคัญแจ้งให้ทราบประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดความต้องการผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ตามความสมัครใจเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความต้องการรับวัคซีนของประชากรทั้งประเทศและรายจังหวัด โดยจังหวัดสระแก้วได้รับวัคซีนจำนวน 10000 โดสและจะดำเนินการฉีดตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป และการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การเตรียมความพร้อมเปิดโรงโรงพยาบาลสนามจังหวัดสระแก้วและแผนการจัดบริหารจัดการวัคซีน covid19

*****สำหรับการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับ จำนวน 1๐,๐๐0 โด๊ส กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5๐0 คนๆละ 2 เข็มนั้น พิจารณาฉีดให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชายแดน ทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เจ้าหน้าที่ทหารพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดโรงเกลือและตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญประเทศส่วนที่เหลือจะพิจารณา ให้กับบุคคลกรที่เสี่ยงกับการสัมผัสโรคต่อไป โดยมอบหมายให้อำเภออรัญประเทศอำเภอคลองหาดและอำเภอตาพระยา เป็น 3 พื้นที่แรกที่จะได้รับวัคซีนก่อน โดยให้โรงพยาบาลอรัญประเทศเป็นผู้ดำเนินการฉีด มีโรงพยาบาลเกษมราชเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะดำเนินการฉีดได้วันละ 500 คน ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผน/อุปกรณ์/บุคลากรและสถานที่พัก ๓๐ นาที ในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องดำเนินการให้ทันเวลา สถานที่เก็บวัคซีนใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องบันทึกชื่อ เลขประจำตัว ๑๓ หลัก หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

***** สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 กิจกรรมที่สามารถจัดได้ดังนี้ การจัดพิธีสรงน้ำพระรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆทางศาสนา / การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีนิยมหรือตามแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด/ การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ให้ทุกพื้นที่ต้องยึดมาตรการ D-M –H-T-T จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง สามารถระบายอากาศได้ดี โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศและงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น งดประแป้ง งดเล่นปาร์ตี้โฟม เป็นต้น

*****ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วจะออกประกาศคำสั่ง เพื่อดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือประชาชนอย่าการ์ดตก ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือแรงงานต่างด้าว ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวัง เพื่อมิให้เกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ต่อไปด้วย

***ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts