ชุมพร – โรงเรียนวัดดอนรวบจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร

ชุมพร – โรงเรียนวัดดอนรวบจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และเด็กดีวิถีพุทธดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนรวบ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนรวบ นายสันต์ แซ่ตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กวิถีพุทธดีเด่นและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

      นางสาวภาวินี สุพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรวบ กล่าวว่า ในนามคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กดีวิถีพุทธดีเด่น และประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดดอนรวบตั้งอยู่ หมู่ 8 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 206 คน มีจำนวน บุคลากรทางการศึกษา 20 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน โดยโรงเรียน เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบัน และภาคภูมิใจ ในตนเองที่สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน

           นายสันต์ แซ่ตั้งเปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนทุกคน ที่ได้เพียรพยายามเอา ใจใส่ในการศึกษาและเล่าเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมาย ความสำเร็จของนักเรียนในวันนี้ จากที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงานจากท่านผู้อำนวยการไปแล้วนั้น เป็นความปิติของหลายฝ้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวของนักเรียนเอง บิดามารดา ตลอดจนครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ การศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการศึกษาก็คือ การปลูกฝังให้คนในชาติมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ขอให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากโรงเรียนแห่งนี้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้าสืบต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

Related posts