ด่วน ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน ดีเดย์ เปิดจุดผ่อนปรนวันนี้

ด่วน ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน ดีเดย์ เปิดจุดผ่อนปรนวันนี้

เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 604 / 2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะที่สถานการณ์ชายแดนก็ยังอึ้มครื้มกันอยู่ กระแสข่าวชาวบ้านบางจุดก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการอนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้เพราะเกรงว่าหากมีการปะทะกันขึ้นมาอีกอาจมีผลกระทบต่อพี่น้องที่อยู่ตามแนวฝั่งแม่น้ำสาละวิน ทางที่ดีก็น่าจะเปิดเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

ตามคำสั่งคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2554 / 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่องการระงับกการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคลและยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าแลละช่องทางอื่นๆตลอดแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

เพื่อบรรเทาผลกระทบ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนฯ ตามมาตรการและข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่ 11 ) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ข้อ 5 การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า เพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10 /2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5 / 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 จึงอาศัยอำนาจตามมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติในการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. เปิดการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าดังนี้

– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม

– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง

– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้อยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง

– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง

2. ในการดำเนินการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ตามข้อ 1 ให้ดำเนินการได้เฉพาะการนำเข้า – ส่งออกสินค้า โดยให้ทำการขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรนทีกำหนดเท่านั้น โดยยังไม่อนุญาตให้มีการข้ามแดน ของบุคคลและยานพาหนะให้ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID –2019 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการหลักเกณฑ์ กำกับการปฏิบัติแนบท้ายประกาศ และเงื่อนไขทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลงชื่อ นายสิธิชัย จิดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts