โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สื่อข่าว วิเชียร ม่วงสี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ เป็นประธานในพิธิถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร นายบุญส่ง สังข์ทอง รองนายก อบต.คลองใหญ่ กล่าวราชงาน โดยมีพระครูพิทักษ์บูรเขต เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว พระครูสังวรอาจารวัตร เจ้าอาวาสวัดคลองจาก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ร่วมกับวัดคลองจาก จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 60 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯเพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการบรรพชาและถือศีลปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม นำไปสู่การพัฒนาสังคมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เนื่องในโอกาสวันคล้าวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ วัดคลองจาก หมู่ 8 ตำบลคลองใหญอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ ๑. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการฝึกฝน และแก้ไขลักษณะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ป้องกันมิให้หลงผิด สามารถแยกแยะความดีความชั่วตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ๔. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ๕. เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ ๖. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นการประพฤติที่สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทที่ว่า “รู้รักสามัคคี”

/ ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

 

Related posts