อบต.บ่อวิน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามาแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีรั้วโรงเรียน

อบต.บ่อวิน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามาแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีรั้วโรงเรียน

 

เมื่อเวลา 09.30 น. (2 เมษายน 2564) นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นำข้าราชการอบต.บ่อวิน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามาแนวพระราชดำริ“เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. นายนำพงศ์ เอี่ยวสีหยก ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 นางวิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านม.3 ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดและทีสีรอบบริเวณโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน พื้นที่หมู่4 ตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนชาวไทย และพระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีความหมายของ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” คือ“ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจและสติปัญญา ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ”…ปราโมทย์/รายงาน

 

 

Related posts