พช.สระแก้ว -จัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ” จังหวัดสระแก้ว

พช.สระแก้ว -จัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ” จังหวัดสระแก้ว

*****วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเพทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานสงฆ์

***** นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ในนามของคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานหลักการและเหตุผลว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทชึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้กำหนดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นวันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุน พัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับพระราชทานราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า ” กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ” เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนเด็กก่อนวัยเรียนเด็กอายุแรกเกิดถึงหกปี สำหรับส่วนภูมิภาค ให้จัดตั้ง ณ สำนักงานพัฒนาขุมชนของจังหวัดทุกจังหวัด

***** สำหรับจังหวัดสระแก้วได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนฯ และจะได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพแก่ครอบครัวเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 50 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท และในการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในครั้งนี้. มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการทอดผ้าป่าฯ มียอดเงิน จำนวน 256,394.- บาท พร้อมได้มอบให้นายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบไปดำเนินการต่อไป

***** สำหรับกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการควบคู่กับจังหวัดเคลื่อนที่เป็นประจำของพื้นที่ต่างๆ ทุกเดือน เช่น 1. การมอบทุนอุปการะเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส เดือนละ 10 ทุน 2. การมอบทุนอุปการะเด็กยากจน และเด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 3. การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับกระทบประสบสาธารณภัย 4. การมอบสิ่งขิงเครื่องใช้ให้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก

***ภาพ/ข่าว โดย ภัทรพล มานะสร้าง/ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้/วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ/จัด กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts