วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา NMPC-ONE TEAM ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา NMPC-ONE TEAM ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม พ.ศ. 2564

โดย นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร อุปกรณ์ช่าง และสถานที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา

Related posts