รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุทุมพรวิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุทุมพรวิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนอุทุมพรวิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักในครูอาจารย์และสถานศึกษา และเพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ผู้กำลังศึกษาเกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป
นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุทุมพรวิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย กล่าวว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยนายบุญมา นวลสาย และนางบุญส่ง นวลสาย ได้นำนามฉายาของพระครูพิพัฒนากร (หลวงปู่คำคนิง จุลมณี) เจ้าอาวาสวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนายบุญมา นวลสายและนางบุญส่ง นวลสาย เคารพอย่างยิ่งมาเป็นชื่อของวิทยาลัยถึงปัจจุบัน
นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยเปิดสอนสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แผนกพณิชยกรรม สาชาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา2563 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,200 คน โดยจัดการศึกษาสำหรับผู้ขาดโอกาส และด้อยโอกาสในท้องที่ชนบทห่างไกล บริการรถรับส่งนักเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร
นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ กล่าวในตอนท้ายว่า โรงเรียนอุทุมพรวิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 735 คน เป็นนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาจำนวน 97 คน นักศึกษาในระดับ ปวช.จำนวน 406 คน และระดับ ปวส.จำนวน 232 คน
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts